ระบบสารสนเทศกลาง สกสว.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

สรุปนโยบายของ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

24-09-2020

สรุปนโยบายของ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต่อการทำงานของ สกสว.และพีเอ็มยู (หน่วยบริหารจัดการทุน)
สกสว.กับ พีเอ็มยู (หน่วยบริหารจัดการทุน) ต้องทำงานร่วมกันในแบบ partnership ตลอดจนบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่มีงบวิจัยที่อยู่นอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) รายละเอียด

ข่าวและกิจกรรม