ข่าวและกิจกรรม

ระบบสารสนเทศกลาง สกสว.

สรุปนโยบายของ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

24-09-2020
 
สรุปนโยบายของ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ต่อการทำงานของ สกสว.และพีเอ็มยู (หน่วยบริหารจัดการทุน)
 1. สกสว.กับ พีเอ็มยู (หน่วยบริหารจัดการทุน) ต้องทำงานร่วมกันในแบบ partnership ตลอดจนบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่มีงบวิจัยที่อยู่นอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.)
 2. การทำงานให้นำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง อว. มาใช้วางแผนขับเคลื่อน อยาก ให้ พัฒนางานวิจัยที่ส่งผลถึงการปฏิบัติแต่ก็ต้องไม่ละทิ้งงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างคน สร้างนวัตกรรมให้งานวิจัยช่วยแก้ปัญหาและสร้างโอกาส
 3. ขอให้เน้นงานด้านอื่นๆ นอกเหนือจากงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น อาทิ งานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ งานด้านวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ทำอย่างไรให้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนขึ้น
 4. ตอนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับงานเชิงพื้นที่ (Area based) สกสว. และพีเอ็มยู ควรทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) จากภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชาวบ้าน จังหวัด เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน
 5. กระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนโครงการวิจัยต่างๆของพีเอ็มยู ที่สอดคล้องนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง อาทิ
 • โครงการสถานีฐานยิงจรวด (space port) ของ GISTDA เนื่องจากประเทศไทยเป็น 1 ใน 7 ประเทศที่มีพิกัดตำแหน่งเหมาะสมต่อการยิงจรวด โดยเป็นพื้นที่ในเขต จ. นราธิวาส ทั้งนี้ปัจจุบันรัฐมนตรี อว. ได้มอบหมายให้ GISTDA ทำแผนการพัฒนาสถานีฐานดังกล่าวแล้ว
 • เรื่องสุวรรณภูมิศึกษา เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยและพื้นที่ภูมิภาคนี้ย้อนหลังไปประมาณ 2,500 ปี ก่อนที่จะมีการก่อตั้งเป็นรัฐหรืออาณาจักร โดยมีอารยธรรมเก่าแก่ไม่แพ้กรีกหรือโรมัน แต่ ซึ่งยังขาดการค้นหาและศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีอยู่มากและจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย
 • เรื่องพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แต่ยังขาดพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรม อาจประสานงานให้มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักในการทำแผนและวิจัยเพื่อการทำพิพิธภัณฑ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ โดยพิจารณาใช้พื้นที่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 • การจัดตั้งสถาบันวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นแนวทางที่พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ควรมีการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ และพัฒนาให้เป็นศาสตร์ แล้วถ่ายทอดต่อให้ประเทศอื่นๆ ด้วย
 • การจัดตั้งสถาบันวิเทศศาสตร์ เพื่อการปรับชุดวิธีคิดของคนไทยให้เป็นประชากรโลก (Global Citizen) ให้คนไทยเข้าใจโลกมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน คนไทยมีความตระหนักว่าไทยเป็นส่วนหนี่ง ของโลกไม่มากนัก ไม่เข้าใจสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเทศเพื่อนบ้าน แม้กระทั่งภาษาต่างประเทศ สถาบันนี้ไม่ใช่สถาบันทางการทูตหรือการต่างประเทศ แต่ควรเน้นทำให้ คนไทยมีความเป็นนานาชาติและหาโอกาสจากต่างประเทศมากขึ้น โดยไม่กลัวเรื่องการทำงานกับต่างประเทศ และการใช้ภาษาต่างประเทศ
 • การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยมุ่งเน้นเฉพาะเศรษฐกิจระดับจังหวัด เนื่องจากรัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด แต่ยังขาดทฤษฎีและข้อมูลองค์ความรู้ที่มีความจำเพาะในการพัฒนาจังหวัดนั้นๆ จึงต้องทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว สร้างเป็น “คู่มือในการพัฒนา 77 จังหวัดของประเทศไทย”

*ข้อมูลส่วนหนึ่งจากการประชุม
“รมต. อว. พบ สกสว. และหน่วยบริหารจัดการทุน
วันที่ 14 กันยายน 2563

ไฟล์ดาวน์โหลด

ข่าวและกิจกรรม