ข่าวและกิจกรรม

ระบบสารสนเทศกลาง สกสว.

การยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ประจำปี 2565

01-01-1970
การยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. 65 ผ่านระบบ NRIIS
การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS: National Research and Innovation Information System )

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล
รองผู้อำนวยการภารกิจการจัดสรรงบประมาณ สกสว.

ไฟล์ดาวน์โหลด

ข่าวและกิจกรรม